ÖNERİ ve ŞİKAYETLER
 

 

 


ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 

Aday Çırak :Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri verilen kişidir. (3308 sayılı kanun- madde 3/b)

Çırak : Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişidir. (3308 sayılı kanun- madde 3/c)


MESLEKİ EĞİTİM (ÇIRAKLIK EĞİTİMİ) İSTEĞE BAĞLI DEĞİL, ZORUNLU BİR EĞİTİMDİR. 

Faaliyetlerimiz arasında yer alan Mesleki Eğitim ile ilgili uygulamaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür; 
>19 yaş altı Çırak öğrencilerin mesleki eğitimleri, 
>18 yaş üstü çalışan kişilerin mesleki eğitimleri, 
>Çırak öğrencilerin sigorta işlemleri ve askerlik tecil işlemleri 
>Çırak öğrencilerin hasta sevk (vizite) işlemleri, 
>Kalfalık sınavları ve belge düzenleme işlemleri, 
>Ustalık eğitimi kursları, 
>Ustalık sınavları ve belge düzenleme işlemleri, 
>Usta öğretici kursları ve belge düzenleme işlemleri, 
>Denklik işlemleri, 
>Kanunu tanıtma seminerleri, 
>Mesleki Eğitim Uygulaması yapılmayan meslek dallarında meslekî belgelerin 
verilmesine ilişkin iş ve işlemler, 
>İşyerlerinin denetimine ilişkin işlemler, 
>Pratik eğitimin verileceği işyerleri ve bunların eğitime elverişliliği ile ilgili işlemler. 

Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt olma şartları : 

A- Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;
1- Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim 
yılı ve daha önceki yıllarda İlkokullardan mezun olanlar (5. sınıfı bitirenler) veya 
ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.
2- Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,
3-Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak,
4- Kayıt olduğu tarihte 14 yaşından küçük olan öğrenciler Aday çırak 14 yaş üstü 
öğrenciler ise çırak statüsünde değerlendirilir,

B- Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler ; 
Yukarıdaki şartlara ilave olarak ;
1- Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak,
2- Askerlikle ilşkisi bulunmamak.
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÖĞRENCİ KAYITLARI HER YIL TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARINDA ve OCAK AYI ARA KAYIT DÖNEMİNDE YAPILMAKTADIR. 

Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt İçin Gerekli Evraklar :

1- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,
2- Sağlık raporu ( Sağlık ocağı, Hükümet tabipliği,Dispanser, Sağlık eğitim merkezi vb. sağlık 
kuruluşlarından birinden alınabilir.), 
3- Çıraklık sözleşmesi. (Merkezimizden alınacak. 18 yaşından büyükler için çıraklık sözleşmesi 
yapılmaz bunun yerine merkezimizden alınacak olan form kullanılır.),
4- 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- 5 adet vesikalık fotoğraf,
6- 18 yaşından büyükler için askerlikle ilişkisi olmadığına dair askerlik şbelerinden 
alınacak belge.
7- Optik Kayıt Formu (Merkezimizden alınacak).

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE KATILABİLME
İlköğretim okulunu bitirmiş ve çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarına devam etmeyip çıraklık sistemiyle bir meslek kazanmak isteyen gençler çıraklık eğitimini tercih edebilirler.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE KAYIT KABUL ŞARTLARI
Çıraklık eğitimine kayıt işlemi için çıraklardan aşağıdaki belgeler istenir:
1. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2. Öğrenim belgesinin aslı
3. Çırağın sağlık ve fiziki durumlarının mesleğin özelliğine uygun olduğuna ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınmış doktor raporu.
4. Çırağın yanında çalışacağı ustanın "usta öğreticilik" belgesinin fotokopisi (Usta öğretici belgesi bulunmaması halinde ustalık belgesi fotokopisi, ustalık belgesi yoksa ustalık belgesini doğrudan almaya hak kazandığına dair belgesinin fotokopisi kabul edilir.),
5. İkametgâh belgesi (Mahalle muhtarından onaylı),
6. Vesikalık fotoğraf
7. Çıraklık sözleşmesi (bir asıl 3 fotokopi).

ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLARIN EĞİTİMİ
Aday çırak ve çırakların teorik ve pratik eğitimleri, birbirini tamamlayacak şekilde plânlanır ve yürütülür. Çıraklık eğitiminin amacına uygun olarak her meslek dalının özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri, konuları ve uygulamada göz önünde bulundurulacak esaslar, Bakanlıkça hazırlanan çerçeve öğretim programlarında belirtilir.

Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere teorik eğitim görürler.
Teorik eğitim, pazar günleri dışında haftada bir gün ve çalışma saatleri içinde yapılır. Zorunlu durumlarda, iş yerinin olanak ve koşulları ile öğretmen ve usta öğretici durumu dikkate alınarak teorik eğitim yoğunlaştırılarak da uygulanabilir.

Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim yaparlar. 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi göz önünde bulundurularak iş yerindeki çalışma saatlerine uygun olarak usta öğretici gözetiminde çalışırlar.

Çıraklık eğitimi, uygulama kapsamındaki meslek dallarında 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim ile lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için düzenlenecek eğitim süresinin ne kadar kısaltılacağı, muaf tutulacağı dersler ve benzeri hususlarla ilgili esas ve usuller, Başkanlığın görüşü alınarak ilgili birimce belirlenir.

Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim programlarının her hangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi, daha önce aldığı meslekî eğitim programının içeriği ile devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 27. Maddesi).

Çıraklık döneminde uygulanan haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılık göstermektedir. Çıraklık eğitiminde Genel bilgi Dersleri bütün meslek dallarında ortak uygulanmaktadır.

KALFALIK

Kalfa : Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi ( 3308 sayılı kanun-Madde 3/e).

Kalfalık belgesi niçin gereklidir?3308 sayılı kanun'un 17. maddesi gereğince kalfalık belgesi olmayan kişiler bu ünvanla çalışamaz ve çalıştırılamazlar.3308-MADDE 17-Bu Kanuna göre kalfalık hakkını elde edenlere kalfalık belgesi verilir. Kalfalık belgesi bulunmayanlar kalfa unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bu belgeye sahip olanlar, kalfalık unvanı kullanılmayan işyerlerinde dengi ,işlerde çalıştırılırlar.
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışarak kalfa olanlar en az bir yıl o işyerinde çalışırlar.
Bu sürenin sonunda işyerini değiştirmek isteyen kalfaya üç ay önce başvurmak kaydıyla, o işyeri çıkma izni verir.
Çıkma izni olmadan başka işyerleri kalfayı işe alamazlar.
Kalfaların işten ayrılmalarını gerektiren hususlar yönetmelikle belirlenir.
Bu hükme uymayanlara Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 293 maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanır.Kalfalık belgesi nasıl alınır ?* Kalfalık belgesi bu ad altında Türkiye'de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından verilir.* Merkezimiz öğrencileri eğitim süreleri sonundan doğrudan kalfalık sınavlarına girerler.* Dışarıdan belge almak isteyen kişiler bu merkezimize başvuru yaparlar. Meslekteki çalışma süreleri ve SSK (Bağkur) primi ödemelerine göre doğrudan kalfalık sınavlarına alınabilir veya öğrenci olarak merkezimize devam ederler.* Kalfalık sınavından başarılı olan adaylara kalfalık belgesi verilir.

Kayıt Tarihleri:Yaz dönemi(Temmuz-Ağustos-Eylül) 
Kış Dönemi (Ocak-Şubat)

Kayıtta İstenilen Evraklar :

1-Tamamı doldurulmuş dört adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınacak)
2-Okul diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilir)
3-Mesleğini yapmasına sakıncası bulunmadığına dair sağlık raporu
4-Öğrenciye uygun vesikalık fotoğraf 10 adet
5-Nüfus cüzdanının önlü arkalı  fotokopisi 2 adet
6-Sigortalı işe giriş bildirgesi (okuldan alınacak)
7-Posta pulu 6 adet 65 Kuruşluk 
8-Ustasının Ustalık ve Usta Öğretici Belgesi aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecektir)